Bolagsstämma i HomeTV Holdings Nordic AB 556670-1619


Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) äger rum fredagen den 11 mars 2022 
kl. 09.00 på Armfeltsgatan 18, 115 34 i Stockholms kommun.

Rätt att delta i stämman

För att få delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av bolaget förda aktieboken.

Anmälan om deltagande

Förutom den ovannämnda registreringen i aktieboken måste anmälan om deltagande göras till HomeTV Holdings Nordic AB senast tisdagen den 1 mars 2022 kl. 17.00. 
Detta kan göras per brev under adress HomeTV Holdings Nordic AB, Postbox 451 91 -104 30 Stockholm, per e-mail på adress info@hometv.se.

Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör för att underlätta inpasseringen vid stämman vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast i samband med anmälan.

Aktieägare som önskar medföra biträde måste i sin anmälan lämna uppgift om antalet biträden, dock högst två.

Ärenden på stämman

 1. Val av ordförande på stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Fråga om godkännande av styrelsens förslag till dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut
  a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
  b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  c. om ansvarsfrihet gentemot bolaget åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 8. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna, förslag inget arvode skall utgå.
 9. Övriga punkter
 Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas

 10. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Aktieägare representerande mer än 50 % procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har anmält att de, vad avser ärendena 1 tom 10, kommer att föreslå bolagsstämman att besluta om godkännande.

Att till ordförande vid stämman utse Charles Aperia.

Att till protokollförare/justerare för stämman utse Jens Lundgren

 

Stockholm i mars 2022

HomeTV Holdings Nordic AB 

Styrelsen